برجسته کردن گونه با تزریق فیلر  

روش های مختلفی برای افزایش حجم صورت از جمله گونه وجود دارد . امروزه روش های خوراکی مانند مصرف قرص استروئیدی ( مانند پرونیزولون یا دگزافتارون ) بدین منظور استفاده می شود که به هیچ عنوان توصیه نمی شود. متاسفانه به دلیل استفاده از این روش ها ، شاهد عوارض گسترده ای در سطح جامعه […]

read more »
Call Now Button