بایگانی تجربه تزریق ژل گونه

عکس-تزریق-ژل-گونه
تزریق ژل

برجسته کردن گونه با تزریق فیلر  

روش های مختلفی برای افزایش حجم صورت از جمله گونه وجود دارد . امروزه روش های خوراکی مانند مصرف قرص استروئیدی ( مانند پرونیزولون یا