بایگانی تزیرق چربی در ساوه

تزریق چربی
تزریق چربی

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت خیلی از افراد به دلیل  کاهش وزن های شدید و یا ژنتیک  بافت خوبی در صورت خود ندارند و  همین امر